Śląskie Trendy

Abyś cudze dzieci uczył – gdzie uczyć siebie?

Niedawny strajk nauczycieli zapoczątkował gorącą dyskusję na temat pracy w placówkach oświatowych, jej trudach, ale i niewątpliwych atutach. Pomijając ocenę czasu pracy pedagogów, warto zwrócić uwagę na inny walor tego zawodu – niezwykle inspirującą pracę z młodymi ludźmi. Nauczycielem może zostać właściwie każdy, kto posiada wykształcenie wyższe (minimum licencjat bądź inżynierskie). Dla uzyskania kwalifikacji wystarczy ukończyć studia podyplomowe.


Dlaczego warto podjąć studia podyplomowe?

Można być doskonałym praktykiem w swoim zawodzie, łączyć znajomość teorii ze zdobytym doświadczeniem i chcieć przekazać swoją wiedzę innym – ale bez przygotowania pedagogicznego nie będzie to możliwe. I nie chodzi tu jedynie o wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. 2009 nr 50 poz. 400 z późn. zm), ale również o niezbędną w tym zawodzie wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz umiejętności metodyczne i organizacyjne, które wymagane są w procesie kształcenia na różnym poziomie edukacji. W toku studiów słuchacz zostaje wyposażony w umiejętności i kompetencje niezbędne w realizacji celów dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych oraz do samodzielnego przygotowania, a także dostosowania programów nauczania do możliwości i potrzeb odbiorców. Dzięki temu otrzymuje komplet narzędzi niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela. W naszym rejonie kwalifikacje te zdobyć można w Częstochowie, podczas studiów podyplomowych organizowanych przez Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych.

 

Jak wyglądają takie studia?

Ich program obejmuje 355 godzin dydaktycznych realizowanych w formie wykładów i ćwiczeń oraz blok praktyk w wymiarze 150 godzin. Słuchacze nabywają wiedzę z pedagogiki ogólnej i związanych z nią aspektów współczesnych teorii wychowania, z pedagogiki etapów edukacyjnych, zapoznają się z zapisami prawa i polityki oświatowej, uczą się psychologii ogólnej z elementami psychologii rozwojowej oraz

psychologii  wychowawczej z elementami psychologii różnic indywidualnych. W siatce przedmiotów znajdują się również elementy psychologii społecznej, komunikacja interpersonalna, zajęcia z bezpieczeństwa, zapobiegania urazom i pierwszej pomocy oraz z technologii informacyjnej, a także bardzo istotne – podstawy dydaktyki i dydaktyka przedmiotowa na różnych  etapach edukacyjnych. Umiejętności organizowania cyklu nauczania przyszli pedagodzy nabywają na zajęciach z projektowania i planowania pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz jej realizacji i ewaluacji. Poznają też innowacyjne i alternatywne metody pracy nauczyciela, zasady emisji i higieny głosu, niewerbalne metody porozumiewania się, andragogikę i, oczywiście, etykę zawodu nauczyciela.

Studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie pedagogiczne organizowane przez Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych duży nacisk kładą na edukację praktyczną. Słuchacz poza wykładami uczestniczy w ćwiczeniach, warsztatach, laboratoriach oraz wyjazdach studyjnych w placówkach współpracujących z PCUD.

Po ukończeniu nauki uzyskuje kwalifikacje z wiedzy teoretycznej i praktycznej do pracy w przedszkolu i w szkole ogólnodostępnej na każdym etapie nauczania.

 

Pokrewne artykuły

Kontakt

Pisz do nas na: ul. Andersena 46/5, 44-100 Gliwice

Biuro: ul. Łużycka 24a

tel. 512 282 750

redakcja@slaskietrendy.pl