Śląskie Trendy

9. Silesian Jazz Festival

Od 23 do 26 października odbędzie się 9. edycja Silesian Jazz Festival organizowanego przez: Miasto Katowice, Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek oraz Instytut Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach. Organizatorzy zapraszają na  wędrówkę w różne rejony muzyki dla której jazz stanowi środek narracji, jest źródłem spontaniczności i improwizacji, istotą tworzenia muzyki na żywo.

Sile­sian Jazz Festi­val  to jedno z naj­waż­niej­szych wyda­rzeń na muzycz­nej mapie Pol­ski. Przez sie­dem edy­cji odby­wał się na wio­snę. Wycho­dząc od for­muły Dni Otwar­tych, w cza­sie któ­rych pre­zen­to­wano doko­na­nia stu­den­tów i absol­wen­tów Insty­tutu Jazzu Aka­de­mii Muzycz­nej w Kato­wi­cach, stwo­rzono Festi­wal, o któ­rym z uzna­niem wypo­wia­dają się zarówno pro­fe­sjo­nalni kry­tycy, jak i publiczność.

W trak­cie SJF w salach kon­cer­to­wych Cen­trum Kul­tury Kato­wice i Aka­de­mii Muzycz­nej odby­wają się kon­certy z udzia­łem naj­więk­szych gwiazd jazzu. SJF zatem staje się nie­po­wta­rzalną oka­zją do spo­tka­nia z wir­tu­ozami muzyki, czer­pią­cymi inspi­ra­cje z tra­dy­cji i folk­loru Festi­wa­lowi towa­rzy­szą warsz­taty jaz­zowe dla wszyst­kich chęt­nych pro­wa­dzone w AM.

9. Sile­sian Jazz Festi­val odbę­dzie się w dniach 23–26 października.W ramach Sile­sian Jazz Festi­valu  po raz pierw­szy odbę­dzie się Mię­dzy­na­ro­dowy Kon­kurs na Kom­po­zy­cję Jaz­zową 2014,  w ramach któ­rego wyło­nio­nych zosta­nie 10 fina­ło­wych kom­po­zy­cji, które zostaną zapre­zen­to­wane kato­wic­kiej publicz­no­ści pod­czas dru­giego dnia Festi­walu. Jury  kon­kursu pod prze­wod­nic­twem Dyrek­tora Arty­stycz­nego Festi­walu Jerzego Jaro­sika  przy­zna nagrodę główną  Grand  Prix w wyso­ko­ści  2500 euro.

Do udziału w tego­rocz­nej edy­cji Dyrek­tor Arty­styczny Festi­walu Jerzy Jaro­sik zapro­sił min.  peda­go­gów oraz stu­den­tów z Uni­wer­sy­tetu Muzycz­nego z Kolo­nii, Engstfeld/Weiss Quar­tet,  Fran­ce­sco Bruno Quar­tet, Annę Gadt czy słynną pia­nistkę jaz­zową Hiromi Uehara.

Program Festiwalu znaleźć można na stronie: http://sjf.ck.art.pl/

AFISZ

Pokrewne artykuły

Kontakt

Pisz do nas na: ul. Andersena 46/5, 44-100 Gliwice

Biuro: ul. Łużycka 24a

tel. 512 282 750

redakcja@slaskietrendy.pl