Śląskie Trendy

Zaprojektuj ogród społeczny w Rybniku

Dyrektor Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach, Karina Abrahamczyk-Zator ogłosiła konkurs na opracowanie koncepcji Ogrodu Społecznego w Parku Górnika w Rybniku. Prace konkursowe można składać do 9 lutego 2018 r.

Przedmiotem jednoetapowego, otwartego konkursu jest opracowanie koncepcji Ogrodu Społecznego w Parku Górnika w Rybniku przy ul. 1 Maja, obok budynku Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach.

Wymagania dotyczące formy obiektu:

– koncepcja ogrodu w funkcjonalny sposób powinna odpowiedzieć na potrzeby mieszkańców, tworzyć przestrzeń spotkań  sąsiedzkich, kontaktu z naturą oraz promocji zdrowego trybu życia. Forma obiektu powinna zostać dostosowana do  istniejących elementów zagospodarowania wymagających zachowania – przede wszystkim istniejącego drzewostanu   oraz głównego układu komunikacyjnego. Układ komunikacyjny zaprojektowany zostać powinien w sposób nie stwarzający  barier oraz utrudniających poruszanie się osobom starszym oraz niepełnosprawnym.

– forma obiektu powinna zapewniać trwałość rozwiązań, prostotę wykonania oraz wysokie walory estetyczne.

– koncepcja funkcjonalna ogrodu zakładać powinna spełnienie oczekiwań różnych grup wiekowych i grup o zróżnicowanym   stopniu aktywności, jednocześnie w pewien sposób integrując wszystkie z nich.

– wytyczne lokalnej społeczności na temat proponowanych aktywności na terenie Ogrodu Społecznego ujęte są w   Regulaminie Konkursu.

W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, szczególnie studenci i absolwenci kierunków projektowych i artystycznych a także osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Uczestnicy indywidualni oraz członkowie grup projektowych muszą być pełnoletni.

Harmonogram konkursu:

– uczestnicy konkursu mogą zwrócić się do Organizatora z pytaniami do Regulaminu konkursu

do dnia 19.01.2018 r.

– termin złożenia prac konkursowych: 09.02.2018 r. do godz. 12.00

– ogłoszenie wyników konkursu: 16.02.2018 r.

Dla najciekawszych projektów przewidziane są nagrody pieniężne w łącznej kwocie 8 tys. złotych: 

I nagroda – 5 tys. zł, II nagroda – 2 tys. zł, i III nagroda – 1 tys. zł.

Regulamin Konkursu i inne dokumenty dostępne są na stronie internetowej Organizatora: http://bip.dkchwalowice.pl/ogloszenia/.

Pokrewne artykuły

Kontakt

Pisz do nas na: ul. Andersena 46/5, 44-100 Gliwice

Biuro: ul. Łużycka 24a

tel. 512 282 750

redakcja@slaskietrendy.pl